MEDYCYNA PRACY

linia

OPIEKA PROFILAKTYCZNA

W czasach intensywnej pogoni za karierą , pracą kilkanaście godzin dziennie , stresem , brakiem czasu na relaks, odpoczynek , opieka zdrowotna a przede wszystkim profilaktyka odgrywa coraz większą rolę . Pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę z konsekwencji jakie niesie dla zdrowia stres i nawał pracy . Dlatego też coraz więcej jest firm , które uczestniczą w programach profilaktycznych , zapewniając pracownikom stały dostęp do opieki medycznej . Ponadto atrakcyjną ofertą profilaktyczną , z której korzysta co roku wielu pracodawców są szczepienia, między innymi p/ grypie. Wykonujemy taka usługę również w miejscu pracy . Taka propozycja dla pracownika z jednej strony docenia i motywuje, z drugiej oszczędza na mniejszej absencji pracowników, którzy nie tracą zdrowia i czasu na leczenie.

PODSTAWOWA MEDYCYNA PRACY

Zgodnie z ustawą o służbie Medycyny Pracy, pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną, zawierając umowę z uprawnioną placówką medyczną. Jako doświadczeni partnerzy, pomagamy Państwu spełnić obowiązki nałożone na pracodawców przez aktualne przepisy. Dobra opieka medyczna i sprawnie przeprowadzone badania profilaktyczne owocują wzrostem wydajności i spadkiem absencji chorobowej pracowników.

Medycyna Pracy w Medical Beta obejmuje:

 • Badania Medycyny Pracy profilaktyczne : wstępne , okresowe, kontrolne
 • sanitarno-epidemiologiczne
 • Informacje na temat zasad refundacji kosztów zakupu okularów czy też wykaz aktów prawnych regulujących zasady dot. badań profilaktycznych pracowników
 • Udział lekarza medycyny pracy w komisji BHP

Badanie profilaktyczne Medycyny Pracy – jest to badanie Pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia Pracownika. Pracodawca zobowiązany jest prawnie do posiadania umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim Pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden roK.

RODZAJE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

Badanie wstępne – Pracodawca kieruje na nie:

nowych Pracowników przed rozpoczęciem pracy

 • Pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy – wystąpią nowe narażenia.

Badanie okresowe – Pracodawca kieruje na nie:

 • osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badanie kontrolne – Pracodawca kieruje na nie:

 • każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni; Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

PRZEBIEG BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH1. Pracodawca wystawia skierowanie na badanie profilaktyczne do Zakładu Opieki Zdrowotnej Medical Beta . Wzory skierowań dostępne do pobrania w rejestracji.

2. Pracownik telefonicznie umawia się na wizytę w Medical Beta (Pracownik powinien już w trakcie ustalania terminu wizyty posiadać wypełniony druk skierowania – informacje podane na skierowaniu ułatwią umówienie się na komplet badań w jak najkrótszym terminie ).

3. W dniu badania Pracownik zgłasza się z wypełnionym oryginałem skierowania do Medical Beta .

4. Po zakończeniu zleconego wcześniej cyklu badań, lekarz Medycyny Pracy wystawia zaświadczenie.

5. Pracodawca/ Pracownik ma możliwość odwołania się od treści orzeczenia lekarza badającego w ciągu 7 dni od momentu otrzymania/ odbioru zaświadczenia.

SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

 • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)
 • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy
 • być dokładne i czytelne

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą skierowanie ważne 3 miesiące od daty wystawienia. Skierowanie na badanie Medycyny Pracy jest dokumentem urzędowym, dlatego istotne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu. Skierowanie może stanowić ważny dokument w postępowaniu prawnym, np. w przypadku gdy Pracownik zapadł na chorobę zawodową.

Lekarze Medycyny Pracy są prawnie zobowiązani, aby w dokumentacji medycznej umieszczać:

 • dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby badanej (nazwa, adres, numer identyfikacyjny – REGON)
 • Pesel Pracownika

Podstawa prawna:

– Dziennik Ustaw Nr 69 z 25 czerwca 1996 r. poz. 332,
– Dziennik Ustaw Nr 37 z 4 marca 2003 r. poz. 328.

 

BADANIA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Pracodawca powinien przestrzegać, aby Pracownicy wykonujący prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby posiadali „Zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych”. Pracownik jest zobowiązany także do posiadania „Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych”.

Procedura badania:

 • Dla Pracowników kierowanych na badanie sanitarno-epidemiologiczne Pracodawca wystawia „Wniosek o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznego do Medical Beta ”
 • Pracownik telefonicznie umawia się na wizytę w Medical Beta (prosimy, aby Pracownik umawiając termin wizyty poinformował, że będzie wykonywał badania sanitarno-epidemiologiczne)
 • W dniu wizyty u lekarza Medycyny Pracy Pracownik zgłasza się z wypełnionym „Wnioskiem o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznego do Medical Beta ” oraz książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Lekarz na podstawie informacji zawartych we wniosku może zlecić niezbędne badania
 • Po wykonaniu wszystkich zleconych badań, lekarz Medycyny Pracy wystawia zaświadczenie
 • Zaświadczenie wraz z książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych Pracownik odbiera osobiście

Wykaz prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby:

1. Prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.

2. Prace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nie opakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych, przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.

3. Prace na stanowiskach związanych z kontaktem z wodą oraz środkami służącymi pielęgnacji skóry lub śluzówek innych osób oraz stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą kontaktową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.

Wzór wniosku na badania sanitarno-epidemiologiczne można pobrać w rejestracji Medical Beta.

Podstawa prawna:

– Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 25, poz. 191 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych.
– Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 133, poz. 939 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
– Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 132, poz. 928 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia na inne osoby.
– Dziennik Ustaw Nr 234 z 2008 r., poz. 1570 – Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
– Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 – Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

KOMISJA BHP

Udział lekarza Medycyny Pracy w komisjach BHP

Pracodawca powołuje Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Kodeks Pracy, Rozdział XI). Według Kodeksu Pracy obowiązek taki mają pracodawcy, zatrudniający więcej niż 250 pracowników. Komisja stanowi organ doradczy i opiniodawczy w kwestii środowiska pracy.

Zadania Komisji to:

 • dokonywanie przeglądu warunków pracy
 • okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opiniowanie podejmowanych przez Pracodawcę środków zapobiegających wypadkom podczas pracy i chorobom zawodowym
 • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy
 • współdziałanie z Pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikiem rejestracji Medical Beta , który wyznaczy lekarza do uczestnictwa w organizowanej przez Państwa Komisji BHP.

Orzeczenie będące podstawą do refundacji kosztów okularów.

Okulary do pracy przy komputerze są często inne niż okulary do czytania, gdyż są tak dobrane, by zapewnić ostre widzenie na ekranie monitora. Nie zawsze okulary używane na co dzień nadają się do pracy przy komputerze. Może się również zdarzyć, że osoba nie używająca na stałe szkieł, musi je nosić podczas pracy z komputerem.

Jeżeli u Pracownika obsługującego komputer, podczas konsultacji okulistycznej przeprowadzonej w ramach badań profilaktycznych Medycyny Pracy, zostanie rozpoznana wada wzroku wymagająca korekcji okularami, to będzie on podlegał przepisom o refundacji kosztów zakupu okularów. Dotyczy to Pracowników, którzy użytkują w czasie pracy monitor ekranowy, przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy.

Jeżeli podczas ostatnio przeprowadzonego badania okresowego okulista nie stwierdził wady wzroku i nie zalecił noszenia okularów, to znaczy, że ponowne badanie wzroku wskazane jest przy kolejnych badaniach okresowych.

Jeżeli jednakże Pracownik w trakcie ważności orzeczenia odczuwa pogorszenie jakości widzenia, może ten fakt zgłosić swojemu Pracodawcy i poprosić o wydanie wcześniejszego skierowania na ponowne badanie profilaktyczne. W ramach badania zostanie przeprowadzona konsultacja okulistyczna stwierdzająca, czy obawy Pracownika są uzasadnione. Gdy w wyniku badania Pracownik otrzyma zalecenie noszenia okularów do pracy przy komputerze, to będzie również podlegał przepisom o refundacji kosztów zakupu okularów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

§ 8. Podstawą do refundacji kosztów zakupów okularów jest orzeczenie lekarza Medycyny Pracy, wydane po wykonaniu badań profilaktycznych. Nie jest podstawą do refundacji orzeczenie lekarza okulisty wydane na życzenie pacjenta poza cyklem badań Medycyny Pracy.

W każdym badaniu wstępnym, okresowym, kontrolnym, jeżeli na skierowaniu jest zaznaczony czynnik uciążliwy – komputer, Pacjent jest kierowany przez lekarza Medycyny Pracy na konsultację do okulisty. Ważne jest, aby na skierowaniu była wpisana efektywna liczba godzin, jaką Pracownik spędza z komputerem na stanowisku pracy.

 • Gdy badanie wykaże potrzebę noszenia okularów korekcyjnych do pracy z komputerem, na zaświadczeniu lekarskim jest umieszczana pieczątka „konieczne używanie okularów korekcyjnych podczas pracy z monitorem ekranowym”. Pieczątka ta oznacza dla Pracodawcy, że Pracownik podlega przepisom o refundacji kosztów zakupu okularów.
 • Gdy badanie wykaże konieczność zmiany szkieł korekcyjnych do pracy z monitorem ekranowym, na zaświadczeniu lekarskim zostaną umieszczone pieczątki o treści „konieczne używanie okularów korekcyjnych podczas pracy z monitorem ekranowym” oraz „konieczna zmiana szkieł korekcyjnych do pracy z monitorem ekranowym”. Pieczątki oznaczają, że Pracownik powinien zmienić szkła korekcyjne w okularach, które już posiada i jednocześnie podlega przepisom o refundacji kosztów zakupu okularów.
 • Gdy przy poprzednim badaniu profilaktycznym na zaświadczeniu znalazła się pieczątka „konieczne używanie okularów korekcyjnych podczas pracy z monitorem ekranowym”, a obecne badanie nie wykaże potrzeby zmiany szkieł korekcyjnych, to na zaświadczeniu ponownie znajdzie się pieczątka ww. treści, która oznacza, że Pracownik w dalszym ciągu powinien pracować przy komputerze w okularach, natomiast nie musi dokonywać zmiany posiadanych już okularów

Wykaz podstawowych przepisów prawnych, na których opierają się badania profilaktyczne Medycyny Pracy oraz sanitarno-epidemiologiczne:

– Kodeks Pracy – Dział X.
– Dziennik Ustaw Nr 96 z 1997 r., poz. 593, z późn. zm. (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy).
– Dziennik Ustaw Nr 69 z 1996 r., poz. 332, z późn. zm. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy).
– Dziennik Ustaw Nr 132 z 2002 r., poz. 1115 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach).
– Dziennik Ustaw Nr 114 z 1996 r., poz. 545 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom) oraz Dziennik Ustaw nr 127 z 2002 r., poz. 1092.
– Dziennik Ustaw Nr 148 z 1998 r., poz. 973 (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe).
– Dziennik Ustaw Nr 120 z 1997 r., poz. 768 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania).
– Dziennik Ustaw Nr 37 z 2003 r., poz. 328 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania).
– Dziennik Ustaw Nr 42 z 2006 r., poz. 292 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią).
– Dziennik Ustaw Nr 25 z 2006 r., poz. 191 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych).
– Dziennik Ustaw Nr 133 z 2006 r., poz. 939 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby).
– Dziennik Ustaw Nr 132 z 2006 r., poz. 928 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby).
– Dziennik Ustaw Nr 234 z 2008 r., poz. 1570 (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).
– Dziennik Ustaw Nr 171 z 2006 r., poz. 1225, z późn. zm. (Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia).
(stan na dzień 31.03.2009)

Uwarunkowania prawne dotyczące organizacji i obsługi Apteczek Pierwszej Pomocy na terenie zakładu:

– Kodeks Pracy – Dział X.
– Dziennik Ustaw Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 (tekst jednolity Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).
– Dziennik Ustaw Nr 89 z 2007 r, poz. 589 (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).